ABOUT US

Maldivian Blood Services (MBS) was formed on 1st November 2012. “National Thalassaemia Centre (NTC)” and “National Blood Transfusion Services (NBTS)” were merged to form Maldivian Blood Services with the hope and aim to provide better service to patients suffering from hematological disorders like Thalassaemia and other hemoglobinopathies and also to provide safe blood to those who are in need.

about image

އަމާޒު: & ސައްވުރު:

ސައްވުރު:

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސްގެ ތަސައްވުރަކީ ތެލެސީމިއާ އާއި އެހެނިހެން ހީމޯގްލޮބިނޯޕަތީސް އަށް ހަމަހަމަ ކަމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުން ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުން ހޯދުން.

އަމާޒު:

ތެލެސީމިއާ އާއި އެހެނިހެން ހީމޯގްލޮބިނޯޕަތީސްގެ ބަލި މީހުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ޚިދުމަތްދިނުން. ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ރައްކާތެރި ލެއާއި، ލޭގެ ބައިތައް ބޭނުންވާ ހިނދު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ އާއި އެހެނިހެން ހީމޯގްލޮބިނޯޕަތީސް އިތުރުވުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުން.

OUR SERVICES

Service

Service

Service

Service

Service

LATEST NEWS & EVENTS

See all our latest blog post items from below

A1

  • September 04, 2019
  • MBS

A2

  • September 04, 2019
  • MBS

A3

  • September 04, 2019
  • MBS